/ Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Marek Matoušek
IČ: 741 30 307
se sídlem: Na Proutkách 286, 250 73 Radonice

kontaktní údaje:
email: info@jwl.cz
webová adresa: www.jwl.cz
tel.: +420 602 218 219
(dále jen „prodávající“)

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo rámec výkonu svého povolání jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jwl.cz (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod neumožňuje příjem objednávek od subjektů, které nejsou spotřebitelem.

1.3. Prodávající dodává zboží výhradně na území České republiky.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením, dodáním a úhradou zboží.

2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě a pro provedení objednávky se do něj přihlásí. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám;
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, vyplní do objednávkového formuláře požadované kontaktní údaje (nebo zkontroluje správnost těchto údajů, pokud je přihlášen ke svému zákaznickému účtu), způsob doručení (platba za zboží je možná platební kartou přes platební bránu, na dobírku až při převzetí od přepravce vsouladu sčl. 4 odst. 4.1. těchto obchodních podmínek) a potvrdí souhlas a seznámení stěmito obchodními podmínkami. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítkoOBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku přes e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Platební podmínky a dodání zboží

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit platební kartou po internetu přes platební bránu, na dobírku až při převzetí od přepravce. Konkrétní variantu platby si kupující vybere při zadávání objednávky dle čl. 3 odst. 3.3. těchto obchodních podmínek.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené sbalením, dodáním a úhradou zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cena musí být uhrazena 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Uhrazením kupní ceny se rozumí její připsání na výše uvedený účet prodávajícího vpřípadě úhrady prostřednictvím platební karty a vpřípadě platby na dobírku uskutečněním platby při převzetí zboží.

4.4. Zboží je kupujícímu dodánona adresu určenou kupujícím v objednávce. Kdodání nedojde dříve, než je zcela zaplacena kupní cena zboží, svýjimkou platby kupní ceny na dobírku, kdy musí být kupní cena uhrazena vokamžiku předání zboží dopravcem kupujícímu.

4.5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

4.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, popř. okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit (a to i částečně, je-li plnění prodávajícího dělitelné).

5.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnůode dne převzetí zboží, resp. vpřípadě, kdy je:

 • předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, tak ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, tak ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího dle těchto podmínek, která je uvedena také v potvrzení objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na (původní) dodání zboží, které od něho přijal, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.8. Jestliže kupující zvolil při dodání zboží prodávajícím jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6. Práva zvadného plnění a reklamace

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při časném prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

6.4. V případě výskytu vady může kupující zboží reklamovat a požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem (zejm. § 2106 a 2107 občanského zákoníku, tzn. dle toho, jestli se jedná o podstatní či nepodstatné porušení smlouvy):

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6.5. Reklamace

6.5.1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle prodávajícího vprovozní době, která je uvedena na webových stránkách prodávajícího nicméně doporučujeme zaslání reklamovaného zboží poštou na adresu sídla prodávajícího (viz dále). Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace (kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího).

6.5.2. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamací, zejména uvedením jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

6.5.3. Po nezbytném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech pak do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je nezbytné odborné posouzení vady. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná kodbornému posouzení vady.

6.5.4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude skupujícím dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.5.5. Prodávající není povinen požadavku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.5.6. Doporučený postup kupujícího při reklamaci:

 • Kupující kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách prodávajícího, kdy v uvedeném e-mailu uvede číslo objednávky, popíše vytýkanou vadu zboží (vč. eventuálního zaslání fotodokumentace), zvolí právo z vadného plnění, číslo bankovního účtu (na který mu prodávající zašle v případě prokázání vady náklady účelně vynaložené na uplatnění vad), adresu, jméno a příjmení.
 • Zaslání (nebude-li se jednat o poskytnutí slevy z kupní ceny s tím, že bude prodávajícím reklamace uznána bez dalšího již na základě uplatnění dle bodu a)) předmětného zboží poštou na adresu sídla prodávajícího.
 • Po nezbytném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne prodávající o reklamaci do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je nezbytné odborné posouzení vady.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude skupujícím dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Prodávající není povinen požadavku kupujícího vyhovět, pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Doručování

7.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Kupující může pro uvedené případy rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Česká obchodní inspekce rovněž vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

9.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Podmínky zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu jsou uvedeny v dokumentu „Podmínky zpracování osobních údajů“, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9.7. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný společně stextem těchto podmínek a textem podmínek zpracování osobních údajů na webových stránkách prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12. 2020.

Doporučené produkty

Minimalistický prsten s perlami

Minimalistický prsten s perlami

690 Kč
Perlové náušnice s bezpečným zapínáním

Perlové náušnice s bezpečným zapínáním

1 090 Kč
Třpytivá sada šperků z perel

Třpytivá sada šperků z perel

2 680 Kč
Jemná sada stříbrných šperků s perlou

Jemná sada stříbrných šperků s perlou

1 780 Kč
Sada šperků z mořských perel se zlatem

Sada šperků z mořských perel se zlatem

10 780 Kč
Exkluzivní sada šperků z mořských perel

Exkluzivní sada šperků z mořských perel

48 500 Kč
Sada šperků brož a náušnice

Sada šperků brož a náušnice

2 080 Kč
Sada náhrdelníku a náušnic z perel

Sada náhrdelníku a náušnic z perel

1 480 Kč
Garance pravosti

Každý námi vyrobený šperk je opatřen Certifikátem pravosti JwL, kterým garantujeme pravost a mimořádnou kvalitu perel, protože perly si sami vybíráme na perlových farmách po celém světě.

Dárkové balení

Každý zakoupený šperk Vám zabalíme do dárkové krabičky a převážeme mašlí, Vy se tak budete moci věnovat pouze vlastnímu předání perlového dárku a užívat si radost naplno.

Bezpečný nákup

Jsme registrováni u puncovního úřadu pod číslem 13776 a všechny naše šperky jsou opatřeny značkou ryzosti a pravosti. Nehrozí tak naprosto žádné riziko, že by výrobek nesplňoval udávané parametry.

Výroba v ČR

Jsme výrobci, nikoli pouze přeprodejci, proto si hrdě stojíme za kvalitou našich šperků, které jsou vyráběny zde v České republice a jsou tak až do finální fáze pod neustálou kontrolou kvality. Případný záruční i pozáruční servis je samozřejmostí.

Vybíráte dárek

a nemůžete se rozhodnout? Jsme specialisté na perly s bohatými zkušenostmi a jsme připraveni Vám poradit tak, aby dárek vždy potěšil. Kontaktujte nás z pohodlí domova.